Stefan Weber
Dirigent
Méi iwert den Stefan Weber
Hautbois

Marisia Weidert

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Flute

Anne-Marie Haupt
Michel Kipchen
Liz Mauer
Lydie Modaff
Lynn Modaff
Ana Olinger
Julie Weiler

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Klarinett

Joanne Blau
Nora Christnach
Julie Decker
Silvia Ebert
Luc Gerges
Mike Knepper
Alexandra Kohn
Amélie Kohn
Jessica Modaff
Kati Pickar
Michèle Rihm
Catarina Rodrigues
Diego Scholl
Jean-Paul Schummer

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Bass-Klarinett

Myriam Garofalo

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Saxophone alt

Jil Bouché
Aurélie Maar
Magali Muller
Nadine Wiltzius

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Saxophone tenor

Marie-Claire Jacobs

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Saxophone bariton

Luca Tropeano

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Trompett

Gil Hack
Astrid Jensen
Tom Lentz
Daniel Magar
Joe-Tim Mangen
Dorothea Tatalidis
Jean-Luc Weidert

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Bariton

Romain Geimer
Elaine Jensen
Roger Knepper
Henri Leytem

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Trombone

Joe Hack
Emma Jensen
Jessica Klopp
Claude Maar
Emilia Maar
Patrick Wilhelm

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Bass

Johny Heiderscheid
Anne Thill

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
E-Bass

Roland Modaff

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
E-Guitar

Naomi Garofalo

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX
Perkussioun

Gino Garofalo 
Luca Garofalo
Naomi Garofalo
Paul Hoffmann
Sylvie Schummer
Mike Siebenaler
Fränk Wagner

https://www.facebook.com/search/top/?q=harmoniegemengmamer&epa=SEARCH_BOX